Vidya Slokas

सुखार्थिनः कुतोविद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् ।सुखार्थी वा त्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् ॥ भावार्थ : जिसे सुख की अभिलाषा …

Read moreVidya Slokas

Vidur Niti Slokas

निषेवते प्रशस्तानी निन्दितानी न सेवते । अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥ भावार्थ : सद्गुण, शुभ कर्म, भगवान् के प्रति श्रद्धा …

Read moreVidur Niti Slokas