Caste names in Sanskrit

Caste Names In SanskritHindi Meanings
कांस्यकारःठठेरा
कान्दविकःहलवाई
कारुःशिल्पी
शूद्रःशूद्र
मद्यविक्रेताशराब विक्रेता
स्वर्णकारःसुनार
विधिज्ञःवकील
लोहकारःलुहार
लुण्ठकःलुटेरा
प्रासादकारःराजमिस्त्री
सम्मार्जकःमेहतर
मालाकारःमाली
पुस्तकविक्रेतापुस्तक बेचनेवाला
ब्राह्मणःब्राह्मण
तक्षकःबधाई
शाकुनिकःबहेलिया
वस्त्र विक्रेताबजाज
फलविक्रेताफल बेचनेवाला
भृत्यःनौकर
नापितःनाई
शस्त्रमार्जःधार देनेवाला
रजकःधोबी
सुचिकारःदर्जी
तैलकारःतेली
ताम्बूलविक्रेतातमोली
चिकित्सकःडॉक्टर
पाटच्चरःडाकू

Leave a comment