पार्वती-परमेश्वर | Paarvati Parmeshwar

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ-प्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वती-परमेश्वरौ ॥

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ।

बान्धवाः शिव-भक्ताश्च स्वदेशो भुवन-त्रयम् ॥

Leave a comment