श्री राम वंदना | Lord Rama Prayer

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ।।

पुरतो मारुतिर्यस्य तं नमामि रघु-नन्दनम् ॥

रामाय राम-भद्राय राम-चन्द्राय वेधसे ।

रघु-नाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥

Leave a comment