तुलसी माता स्तुति | Tulsi Mata stuti in Sanskrit

तुलसी यन्मूले सर्व-तीर्थानि यन्मध्ये सर्व-देवताः ।

यदग्रे सर्व-वेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥

Leave a comment