sanskrit stories

बक-कर्कटक-कथा | The Stork and the Crab Story

बक-कर्कटक-कथा | The Stork and the Crab Story “भक्षयित्वा बहून्मत्स्यानुत्तमाधममध्यमान् । अतिलौल्याद् बकः कश्चिन्मृतः कर्कटग्रहात् ॥” अस्ति कस्मिंश्चिद्वनप्रदेशे नानाजलचरसनाथं महत्सरः । तत्र च कृताश्रयो बक एको वृद्धभावमुपगतो मत्स्यान् व्यापादयितुमसमर्थः । ततश्च क्षुत्क्षामकण्ठः सरस्तीर उपविष्टो मुक्ताफलप्रकरसदृशैरश्रुप्रवाहैर्धरातलमभिषिञ्चन् रोद । एकः कुलीरको नानाजलचरसमेतः समेत्य तस्य दुःखेन दुःखितः सादरमिदमूचे — “माम! किमद्य त्वया नाहारवृत्तिरनुष्ठीयते । केवलमश्रुपूर्णनेत्राभ्यां स निःश्वासेन स्थीयते …

बक-कर्कटक-कथा | The Stork and the Crab Story Read More »

The Lion and the Rabbit

सिंह-शशक-कथा | The Lion and the Rabbit

सिंह-शशक-कथा | The Lion and the Rabbit यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्? । वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ कस्मिंश्चिद्वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । अथासौ वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान् मृगशशकादीन् व्यापादयन्नोपरराम अथान्वेद्यस्तद्वनजाः सर्वे सारङ्गवराहमहिषशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचुः — स्वामिन् किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतस्तवैकेनापि मृगेण तृप्तिर्भवति, तक्रियतामस्माभिः सह समयधर्मः । अध्यप्रभृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थ …

सिंह-शशक-कथा | The Lion and the Rabbit Read More »

The Foolish Tortoise

मूर्खकच्छप-कथा | The Foolish Tortoise

मूर्खकच्छप-कथा | The Foolish Tortoise सुहृदां हितकामानां न करोतीह यो वचः ।। स कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति ॥ अस्ति कस्मिश्चिजलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः । तस्य च सङ्कटविकटनाम्नी मित्रे हंसजातीये परमस्नेहकोटिमाश्रिते, नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य तेन सहानेकदेवर्षिमहर्षीणां कथाः कृत्वास्तमनवेलायां स्वनीडसंश्रयं कुरुतः ।। अथ गच्छता कालेनानावृष्टिवशात्सरः शनैः शनैः शोषमगमत् । ततस्तद् दुःखदुखितौ तावूचतु — “भो मित्र! जम्बालशेषमेतत्सरः …

मूर्खकच्छप-कथा | The Foolish Tortoise Read More »

Tale of the Crow and the Black Snake

काकी-कृष्णसर्प-कथा | Tale of the Crow and the Black Snake

काकी-कृष्णसर्प-कथा | Tale of the Crow and the Black Snake उपायेन हि यत्कुर्यात्तन्न शक्यं पराक्रमैः । अस्ति कस्मिंश्चित्प्रदेशे महान् न्यग्रोधपादपः । तत्र वायस दम्पती प्रतिवसतः स्म । अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरान्निष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदैव तदपत्यानि भक्षयति । ततस्तौ निर्वेदादन्यवृक्षमूलनिवासिनं प्रियसुहृदं शृगालं गत्वोचतुः — “भद्र! किमेवंविधे सञ्जाते आवयोः कर्तव्यं भवति । एष तावद् दुष्टात्मा कृष्णसर्पो वृक्षविवरान्निर्गत्यावयोबलकान् भक्षयति …

काकी-कृष्णसर्प-कथा | Tale of the Crow and the Black Snake Read More »

The Wedge Removing Monkey sanskrit story

कीलोत्पाटि-वानरकथा | The Wedge Removing Monkey

कीलोत्पाटि-वानरकथा | The Wedge Removing Monkey अव्यापारेषु व्यापार यो नरः कर्तुमिच्छति । स एव निधनं यति कीलोत्पाटीव वानरः ॥ कसिंमश्चिन्नगराभ्याशे केनापि वणिक्पुत्रेण तरुषण्डमध्ये देवतायतनं कर्तुमारब्धम् । तत्र च ये कर्मकाराः स्थपत्यादयस्ते मध्याह्नवेलायामाहारार्थ नगरमध्ये गच्छन्ति । अथ कदाचिदानुषङगिकं वानरयुथमितश्चेतश्व परिभ्रमदागतम् । तत्रैकस्य कस्यचिच्छिल्पिनोऽर्धस्फाटितोऽर्जुनवृक्ष्यदारुमयः स्तम्भः खदिरकीलेन मध्यानिहितेन तिष्ठति । एतस्मिन्नन्तरे ते वानरास्तरुशिखरपरासादशृङ्गदारुपर्यन्तेषु यथेच्छया क्रिडितु एकश्व तेषां प्रत्यासन्नमृत्युश्चापल्यात्तस्मिन्त्रर्धस्फोटितस्तम्भे उपविश्य …

कीलोत्पाटि-वानरकथा | The Wedge Removing Monkey Read More »

नृपसेवकवानर-कथा | The King’s Monkey Servant

नृपसेवकवानर-कथा | The King’s Monkey Servant तस्माच्चिरायुरिच्छत नृपेण मूर्खाऽनुचरो न रक्षणियः । कस्यचिद्राझो नित्यं वानरोऽतिभक्तिपरोऽङ्गसेवकोऽन्तः पुरेऽप्यप्रतिषिप्रसरोऽतिविश्वासस्थानप्रभूत् । एकदा राझो निद्रागतस्य वानरो व्यजनं नीत्वा वायु विदधति राझो वक्षःस्थलोपरि मक्षिकोपविष्टा । व्यजनेन मुहुर्मुहुर्निषिध्य – मानापि पुनः पुनस्तत्रैथपविशति । ततस्तेन स्वभावचपलेन मूर्खण वानरेण क्रुधेन सता तिक्ष्णं खङ्गमादाय तस्या उपरि प्रहारो विहितः । ततो मक्षिका उड्डीय गता । तेन …

नृपसेवकवानर-कथा | The King’s Monkey Servant Read More »

Scroll to Top