Sanskrit Essay on Garden

उद्यान पर संस्कृत निबंध। Sanskrit Essay on Garden

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Sanskrit Essay on Garden

एतद् उद्यानम् अस्ति। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः पर्णैः पुष्पैः च शोभन्ते। पक्वानि फलानि अपि वृक्षाणां भूषणानि। जनाः वृक्षाणां फलानि भक्ष्यन्ति। उपवने लताः अपि रोहन्ति। उपवन विविधानि वर्णानि पुष्पाणि अपि सन्ति। पुष्पेषु भ्रमराः गुञ्जन्ति मधुपानं च कुर्वन्ति। उद्याने बालका: कन्दुकेन क्रीडन्ति प्रभाते सायंकाले च। जनाः उद्याने शान्तिम् अनुभवन्ति। अनेकाः जनाः अपि उद्याने भ्रमन्ति। उद्यानस्य मध्ये एकम् सरोवरम् अपि अस्ति।

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read other Slokas

Scroll to Top