Names of Jewels in Sanskrit

Jump to Section

Names of Jewels in Sanskrit

Also Read: Names of Human Body Parts in Sanskrit/Name of Flowers in Sanskrit

EnglishSanskrit
Rubyपद्मराग​:
Emaraldसौपर्णम्
Gemरत्नम् ,खानिकम् , वसुमणि:
Coralप्रवाळम् , अंगारकमणि: , विद्रुम​:
Sun-Gemसूर्यमणि: , सूर्यकान्त​:
Onyxगोमेद​: , गोमेदक​: , तमोमणि:
Crystal, Quartzस्फटिक​: , अमलमणि:
Topazपुष्परागम् , पीतमणि: , पीताश्मा
Diomandवज्रम् , हीरम् , कुलिशम् , भिदुरम्
Pearlमौक्तिकम् , मुक्ता , मुक्तिका , शौक्तेयकम्
Rubyमाणिक्यम् , शोणरत्नम् , कुरुविन्दम्
Agateवैडूर्यम् , केतुरत्नम् , विदूरजम् , वैदुर्यम्
Emeraldतार्क्ष्यम् , मरतकम् , गारूडम् , हरिन्मणि:
Moon-Gemचन्द्रमणि: , इन्दुकान्त​: , चन्द्रकान्त​:
Sapphireनीलम् , इन्द्रनीलम् , नीलाश्मा , सुनीलिक​:

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top