jewel names in sanskrit

Names of Jewels in Sanskrit

Names of Jewels in Sanskrit

EnglishSanskrit
Rubyपद्मराग​:
Emaraldसौपर्णम्
Gemरत्नम् ,खानिकम् , वसुमणि:
Coralप्रवाळम् , अंगारकमणि: , विद्रुम​:
Sun-Gemसूर्यमणि: , सूर्यकान्त​:
Onyxगोमेद​: , गोमेदक​: , तमोमणि:
Crystal, Quartzस्फटिक​: , अमलमणि:
Topazपुष्परागम् , पीतमणि: , पीताश्मा
Diomandवज्रम् , हीरम् , कुलिशम् , भिदुरम्
Pearlमौक्तिकम् , मुक्ता , मुक्तिका , शौक्तेयकम्
Rubyमाणिक्यम् , शोणरत्नम् , कुरुविन्दम्
Agateवैडूर्यम् , केतुरत्नम् , विदूरजम् , वैदुर्यम्
Emeraldतार्क्ष्यम् , मरतकम् , गारूडम् , हरिन्मणि:
Moon-Gemचन्द्रमणि: , इन्दुकान्त​: , चन्द्रकान्त​:
Sapphireनीलम् , इन्द्रनीलम् , नीलाश्मा , सुनीलिक​:

Read Also:
Respectful words in Sanskrit
Post office Material Names in Sanskrit
Vidya Slokas
Name of Flowers in Sanskrit
Name of Fruits in Sanskrit
Names of Human Body Parts in Sanskrit

Loved Reading! Share this post:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!