Basic Sanskrit Words

Sanskrit WordsHindi TranslationSanskrit WordsHindi Translation
खल्वाटःगंजाकृषकःकिसान
नागदन्तःखूटाकलिकाकली
कज्जलम्काजलसुधाकलई
व्यंग्यचित्रम्कार्टूनप्रसाधनीकंधी
कर्गलःकागजकम्बलःकम्बल
सञ्जिकाकापीउष्णपेय पात्रम् कप
काचःकाँचलघुचकःकटोरी
लिपिकःक्लर्कवृहत्चकःकटोरा
ऋणग्रहीताकर्जा लेनेवाला
कंकणम् कंगन
ऋणदाताकर्ज देनेवाला
कटाहीकड़ाही
मसी-निर्झरिणी कलमकटाहःकड़ाह
कक्षःकमराइन्द्रधनुःइन्द्रधनुष
करकःओलाजनमार्गः आमरास्ता
अभिकरणम्एजेन्सीआयःआमदनी
एकैकशःएक एक करके
आदेशःआज्ञा
निर्यातःएक्सपोर्ट
ईषा हरिस
अभिकर्त्ताएजेन्टहलवाहःहलवाहा
अनुर्वरःऊसरआकाशम्आकाश
पातोत्पातःउत्थान- पतन
आपन्नःआपत्तिग्रस्त
उपयोगःउपयोगआगन्तुकःआगन्तुक
उदीचीउत्तर दिशा
प्राङ्गणम्आँगन
उर्वराउपजाऊप्रवातःआँधी
अवरोहःउतारमुद्रिका अँगूठी
ऋणम्उधारकाष्ठमञ्जूषा आलमारी
क्षुरम्उस्तराविनिमयःअदल-बदल
इष्टिकाईटप्रसादःअटारी
आयकरःइनकम टैक्स
अन्तः अन्दर
आयातःइम्पोर्टअतिथिः अतिथि
इच्छुकःइच्छुकअग्निःअग्नि