Basic Sanskrit Words

Basic Sanskrit Words Part 2

Sanskrit WordsHindi TranslationSanskrit WordsHindi Translation
महाकक्षः हॉलदर्पणःऐनक
अयोधनःहथोड़ीफलकम्मेज
मसिशोषकः सोखताश्रमिकःमजदूर
शरावःशकोरावेष्टनम्बस्ता
काचम्शीशाआपतःधूप
मद्यपःशराबीआपणःदुकार
आपणिकःदुकानदारजलयानम्जहाज
मसिपात्रम्दवातजनयात्राजुलूस
तुलातराजूअवकाशःछुट्टी
गोदकःडोराछत्रम्छाता
शिविकाडोलीवलभीछ्ज्जा
दस्युडाकूगृहपृष्ठःछत
वञ्चकःठगचतुष्पथःचौराहा
दोलाझूलाकाचवलयम्चूड़ी
कारागारम् जेलचुल्लिःचूल्हा
प्रावरणम् जिल्द
चन्द्रिकाचाँदनी
उष्णपेयपत्रम्चायपंकःकीचड़
चपेटःचपतकपाटम्किवाड़
चत्वरम्चबूतरागवाक्षःखिड़की
गोमयम्गोबरखट्वाखाट
कन्दूकःगेंदस्तम्भःखम्भा
पानपात्रम्गिलासआसन्दीकुर्सी
ग्राहकःग्राहककुब्जःकुबड़ा
वीथिकागलीकुटियाकुटीरः
भारवाहःकुली

 

Loved Reading! Share this post:

Share
error: Content is protected !!