Sanskrit Essay On Anushaasn(अनुशासन संस्कृत निबंध)

अनुशासन शासनमनु अनुशासनम् अर्थात शासनेन निर्मितानि नियमनि पालयन्तः लोकाः अनुशासिताः कथ्यते । अनुशासनभावे समाजे उच्छृंखलता आगच्छति । सर्वे स्वैराचरं कुर्वन्तः …

Read moreSanskrit Essay On Anushaasn(अनुशासन संस्कृत निबंध)

Sanskrit Essay On Ganga Nadi(गंगानदी संस्कृत निबंध)

गंगानदी अस्माकं देशे सर्वासु नदीषु गंगा अतिश्रेष्ठा प्रधाना पवित्रतमा च वर्तते । इयम् हिमालयात् निःसृत्य बंगोपसागरे पतति । अस्याः पावने …

Read moreSanskrit Essay On Ganga Nadi(गंगानदी संस्कृत निबंध)