Sanskrit Words For Conversation

Sanskrit words with Hindi Meanings

Sanskrit WordsHindi TranslationSanskrit WordsHindi Translation
चन्द्रः चाँदस्पष्टम्साफ
करःहाथसंघातसमूह
पान्थः मुसाफिरमित्रम्दोस्त
कर्णः कानकृशदुर्बल
अर्थःधनपिपासाप्यास
दैत्यःराक्षसहिमगिरिंहिमालय
सर्पःसाँपसहसाथ
जनःलोकगिरिःपहाड़
रक्षकःपहरेदारकपिःबन्दर
स्वरःआवाजशृगालःगीदड़
वासः रहने का स्थान
मेघःबादल
मूषकःचूहाशुकःतोता
ग्रामः गावँतापःगर्मी
इन्द्रः राजा, प्रमुख
कपोतःकबूतर
वातायनम्खिड़कीवायसःकौवा
द्वारम्दरवाजायाचकःमाँगनेवाले
लोभःलालचसूर्यःसूरज
विहगःपक्षीमृगःहिरण
विनयःनम्रतायत्नःप्रयत्न
मनोरथःइच्छापश्चात्बाद में
सम्मानःआदरकिमर्थम्किसलिए
पर्वतःपहाड़सत्वरम्जल्दी
उपायःउपायपूर्वम्पहले
ज्वरः बुखारअपराधःकसूर