The Lion and the Rabbit

सिंह-शशक-कथा | The Lion and the Rabbit

सिंह-शशक-कथा | The Lion and the Rabbit

यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्? । वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥

कस्मिंश्चिद्वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म । अथासौ वीर्यातिरेकान्नित्यमेवानेकान् मृगशशकादीन् व्यापादयन्नोपरराम

अथान्वेद्यस्तद्वनजाः सर्वे सारङ्गवराहमहिषशशकादयो मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचुः — स्वामिन् किमनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतस्तवैकेनापि मृगेण तृप्तिर्भवति, तक्रियतामस्माभिः सह समयधर्मः । अध्यप्रभृति तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थ समेप्यति । एवं कृते तव तावत्प्राणयात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति, अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात् । तदेष राजधर्मोऽनुष्ठीयताम् ।

अथ तेषां तद्वचनमाकण्र्य भासुरक आह — “अहो सत्यमभिहितम भवाद्भिः । करं यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकेको मृगः समागमिष्यति तन्नूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि ।

अथ ते तथेति प्रतिज्ञाय निवृतिभाजस्त्र वने निर्भयाः पर्यटन्ति । एकश्च प्रतिदिनं जातिक्रमेण वृद्धो वा, वैराग्ययुक्तो वा, शोकग्रस्तो वा, पुत्रकलत्रनाशभीतो वा तेषां नध्यात्तस्य भोजनार्थ मध्याह्नसमये उपतिष्ठति ।

अथ कदाचिजातिक्रमाच्छशकस्यावसरः समायातः । स समस्तमृगप्रेरितोऽनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन् वेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलितहृदयो यावद्गच्छति तावन्मार्गे गच्छता कूपः संदृष्टः । यावत्कूपोपरि याति तावत्कृपमध्ये आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श । दृष्ट्वा च तेन हृदयेन चिन्तितम् यद् — भव्य उपायोऽस्ति । अहं भासुरकं प्रकोप्य स्वबुद्धयाऽस्मिन्कूपे पातयिष्यामि।

अथासौ दिनशेषे भासुरकसमीपं प्राप्तः । सिंहोऽपि वेलातिक्रमण क्षुत्क्षामकण्ठः ।

कोपाविष्टः सक्कणी परिलिहन्नचिन्तयत् — अहो प्रातराहाराय निःसत्त्वं वनं मया कर्तव्यम् । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्याऽग्रे स्थितः ।

अथ तं लतात्मा भासुरको भर्त्यन्नाह — “रे शशकाधम ! एकस्ताव्रत्त्व लघुः प्राप्तः अपरतो वेलातिक्रमेण । तदस्मादपराधात् त्वां निपात्य, प्रातः सकलान्यपि मृगकुलान्युच्छेदयिष्यामि।”

अथ शशकः सविनयं प्रोवाच –” स्वामिन् ! नापराधो मम, न चान्यमृगाणाम् । तच्छूयतां कारणम् ।”

सिंह आह — “सत्वरं निवेदय, यावन्मम् दंष्टान्तर्गतो न भवान्भवति” इति ।

शशक आह — “स्वामिन् समस्तमृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय, ततोऽहं पञ्चशशकैः समं प्रेषितः । ततमाश्चाहमागच्छन्नन्तराले महता केनचिदपरेण सिंहेन क्षितिविवरान्निर्गत्याभिहितः –” रे ! कः प्रस्थिता यूयम् अभीष्टदेवतां स्मरत ।

ततो मयाभिहितम् — “वयं स्वामिनो भासुरकसिंहस्य सकाशमाहारार्थ समयधर्मेण गच्छामः” ।।

ततस्तेनाभिहितम् — “यद्येवं तवं मदीयमेतद्वनम् । मया सह समयधर्मेण समस्तैरपि श्वापदैर्वर्तितव्यम् । चौररूपी स भासुरकः ।

अथ यदि सोऽत्र राजा ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्रुततरमाग, येन यः कश्चिदावयोर्मध्यापराक्रमेण राजा भविष्यति” इति ।

ततोऽहं तेनादिष्टः स्वामिसकाशमभयागतः । ऐतद्वलाव्यतिक्रमकारणम् । तदत्र स्वामी प्रमाणम् ।

तच्छ्रुत्वा भासुरक आह – “भद्र! यद्येवं , तत्सत्वरं दर्शय मे ते चौरसिंहं, येनाहं मृगकोपं तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामि ।”

उक्त

भूमिमित्रं हिरण्यम च विग्रहस्य फलत्रयम् ।
नास्त्येकमपि यद्येषां न त कुर्यात्छञ्चन ॥
यत्र न स्यात्फलं भूरि यत्र न स्यात्पराभवः ।
म तत्र मतिमान्युद्धं समुत्पाद्य समाचरेत् ॥

शशक आह –” स्वामिन् सत्यमिदम् । सबभूमिहितोः परिभवाच्च युद्धयन्ते क्षत्क्षियाः । परं स दुर्गाश्रयः , दुर्गान्निष्क्रम्य वयंतेन विषकम्भिताः । तो दुर्गस्थो दुःसाध्यो भवति रिपुः ।”

भासुरक आह — “भोः ! किं तवानेन व्यापारेण ? दर्शय मे तं दुर्गस्थमपि ।”

शशक आह — “यद्येवं तर्सागच्छतु स्वामी ।” एवमुक्त्वाऽग्रे व्यवस्थितः । ततश्च तेनाSSगच्छता यः कूपो दृष्टोऽभूत्तमेव कूपमासाद्य भासुरकमाह — “स्वामिन् ! कस्ते प्रतापं सोढुं समर्थः । त्वां दृष्ट्वा दूरतोऽपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वं दुर्गम् । तदागच्छ, येन दर्शयामि” इति । भासुरक आह — “दर्शय मे दुर्गम्”

तदनु दशिस्तेन कूपः । ततः सोऽपि मूर्खः सिंहः कूपमध्ये आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दृष्ट्वा सिंहनादं मुमोच । ततः प्रतिशब्देन कूपमध्याद् द्विगुणतरो नादः समुत्थितः । अथ तेन शत्रु मत्वातमानं तस्योपरि प्रक्षिप्य , प्राणाः परित्यक्ताः । शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगानानन्द्य , तैः प्रशस्यमानो यथासुखं तत्र वने निवसति स्म।

English Translation

When a person has intellect, he is powerful. Where is the power of a person who does not have an intellect?

The lion in the forest, proud of his power, was killed by a helpless rabbit.

In a forest there lived a lion by the name of Bhaasurak. Because he was so powerful he would kill many deer and rabbits but he was still not satisfied. One day, all the animals of the forest like the deer, boar, buffalo and rabbit got together and told the lion — “Lord! What is the benefit in killing so many animals everyday — because, actually you eat only one animal. Together, let us decide on a system. While you sit in your den one of us, by rotation, will come to you and you can eat him. This way you will also be getting your food without any labour and the animals of the forest will not be destroyed collectively. Please follow this system.

After listening to these animals, Bhaasurak said, “What you are saying is right. But, if an animal does not reach my den every day, then I shall kill and eat all of you.”

All animals agreed to this system and were able to fearlessly roam in the forest. One animal whether old, or who had renounced the good things in life, or one who was stricken with grief or one out of fear of the destruction of his children, would reach the lion’s den in the afternoon everyday to be his food.

One day, after rotation, it was the turn of the rabbit. He was not willing to go, but because of the encouragement by the other animals, he was walking along slowly. He was thinking about destroying the lion and slowly and sadly walking towards the den. On the way he saw a well. He climbed the well and peeped into it. He saw his own reflection in the centre of the well. When he saw the reflection he thought “This is a fine way to kill the lion. With my intelligence I will make Bhaasurak angry and he will fall in the well.”

The rabbit reached Bhaasurak when the sun was setting. Because of the delay, the hungry lion was parched in the throat. The angry lion licked both his lips with his tongue and decided that tomorrow he would kill all the animals in the forest. While he was thinking thus, the rabbit arrived, bowed to him and stood there.

On seeing the rabbit the lion turned red with anger and said “Rabbit! Firstly you are so small. Upon that you have reached here so late. Because of this offence of yours, I will kill you today and tomorrow I shall kill all the other animals in the forest.”

The rabbit replied humbly, “Lord, not my fault, nor of the other animals. I will tell you the reason for the delay.”

The lion said, “Tell me quickly! Speak all that you want to before I take you inside my mouth.”

The rabbit said, “By rotation it was my turn and because rabbits are so small, all the animals in the forest had sent five rabbits like me. While on the way a very powerful lion came out of his den, stopped us and said where are you people going. You can now remember your God.”

After he spoke I replied, “We are all going to our Lord, Bhaasurak the Lion as per the system to be eaten by him.”

After hearing him out, Bhaasurak said, “Dear, if what you have said is true, then take me to that usurper lion immediately, so that the anger that I have accumulated for killing the deer shall be vented on the lion and I will feel better. It is also said that –

Territory, friend and gold are the three fruit of battle. Of these even if one (fruit) is not achieved then one should not fight at all. When there is no possibility of achieving the fruit and one’s honour is not compromised, then one should neither be the cause of the fight nor take part in the fight.

The rabbit said, “Lord! what you are saying is right. The kshatriya warrior enters into a battle when the territory or honour is compromised. But your enemy, this lion, is protected in his den. He had come out of his den and stopped us. The enemy in the fort becomes invincible.

Then he said, “Is it true? This forest is mine. You all should be loyal to me. This Bhaasurak is a thief. If he is the king here, then leave four of you as security and bring Bhaasurak immediately. Whichever of us is stronger will be the king and only he will eat the rabbits.”

With the permission of that lion I have reached here. This is the cause of my delay. I have said all that I had wanted to. Now Lord, do as you wish.

The lion said, “How does it matter to you. If the lion is in his den, even then take me there.”

“In that case my Lord, let us go,” said the rabbit. He led the lion to the same well that he had seen on the way. Near the well he said to Bhaasurak, “Lord, how can a lion tolerate your radiance. Seeing you coming from afar, the usurper lion has entered his den. Come, I will show you.”

Bhasurak said, “Show me his den.”

Bhaasurak then peeped into the well and roared. There was a double echo from the well. Seeing his own reflection the foolish lion thought that the enemy was in the well, and leaped into it. In the process he gave up his life.

All animals were happy with the death of the lion and the return of the rabbit. They honoured him and all the animals lived happily in the forest, thereafter.

Hindi Translation

जब व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, तो वह शक्तिशाली होता है। उस व्यक्ति की शक्ति कहाँ है जिसके पास बुद्धि नहीं है?

जंगल में शेर, अपनी शक्ति पर गर्व करता है, एक असहाय खरगोश द्वारा मारा गया था।

एक जंगल में भासुरक नाम से एक शेर रहता था। क्योंकि वह इतना शक्तिशाली था कि वह कई हिरणों और खरगोशों को मार देगा, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। एक दिन, जंगल के सभी जानवर जैसे हिरण, सूअर, भैंस और खरगोश एक साथ मिल गए और शेर से कहा – “भगवान! इतने सारे जानवरों को रोज मारने में क्या फायदा है – क्योंकि, वास्तव में आप केवल एक ही जानवर खाते हैं। साथ में, हम एक प्रणाली के बारे में फैसला करते हैं। जबकि आप रोटेशन में, हम में से किसी एक में बैठते हैं, तो वह आपके पास आएगा और आप उसे खा सकते हैं। इस तरह से आपको बिना किसी श्रम और जंगल के जानवरों के साथ अपना भोजन मिल जाएगा। सामूहिक रूप से नष्ट नहीं किया जाएगा। कृपया इस प्रणाली का पालन करें।

इन जानवरों को सुनने के बाद, भसूरक ने कहा, “आप जो कह रहे हैं वह सही है। लेकिन, अगर कोई जानवर हर दिन मेरी मांद तक नहीं पहुंचता है, तो मैं आप सभी को मारकर खा जाऊंगा।”

सभी जानवर इस प्रणाली के लिए सहमत थे और निडर होकर जंगल में घूमने में सक्षम थे। एक जानवर चाहे वह बूढ़ा हो, या जिसने जीवन में अच्छी चीजों को त्याग दिया हो, या वह जो दुःख से त्रस्त था या जो अपने बच्चों के विनाश के डर से बाहर था, वह दोपहर का भोजन करने के लिए शेर की मांद में पहुंचता था।

एक दिन, रोटेशन के बाद, यह खरगोश की बारी थी। वह जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अन्य जानवरों द्वारा प्रोत्साहन के कारण, वह धीरे-धीरे साथ चल रहा था। वह शेर को नष्ट करने के बारे में सोच रहा था और धीरे-धीरे और उदास रूप से मांद की ओर चल रहा था। रास्ते में उसने एक कुआं देखा। वह कुएँ पर चढ़ गया और उसमें झाँका। उसने कुएं के केंद्र में अपना प्रतिबिंब देखा। जब उसने प्रतिबिंब देखा तो उसने सोचा “यह शेर को मारने का एक अच्छा तरीका है। अपनी बुद्धिमत्ता से मैं भस्सूरक को नाराज कर दूंगा और वह कुएं में गिर जाएगा।”

जब सूरज ढल रहा था तो खरगोश भसूरक के पास पहुंचा। देरी की वजह से, भूखे शेर को गले में डाल दिया गया था। क्रोधित शेर ने उसके दोनों होंठ अपनी जीभ से चाटे और तय किया कि कल वह जंगल के सभी जानवरों को मार डालेगा। जब वह इस प्रकार सोच रहा था, खरगोश पहुंचे, उसे झुकाया और वहां खड़े हो गए।

खरगोश को देखते ही शेर गुस्से से लाल हो गया और बोला “खरगोश! पहले तो तुम इतने छोटे हो। तुम्हारे जाने के बाद इतनी देर से यहाँ पहुँचा हूँ। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैं तुम्हें आज मारूँगा और कल मैं बाकी सभी को मार डालूँगा।” जंगल में जानवर। “

खरगोश ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, “भगवान, मेरी गलती नहीं है, न ही अन्य जानवरों की। मैं आपको देरी का कारण बताऊंगा।”

शेर ने कहा, “मुझे जल्दी बताओ! वह सब बोलो जो तुम मेरे मुंह के अंदर ले जाने से पहले चाहते हो।”

खरगोश ने कहा, “रोटेशन से यह मेरी बारी थी और क्योंकि खरगोश बहुत छोटे हैं, जंगल के सभी जानवरों ने मेरे जैसे पांच खरगोश भेजे थे। रास्ते में एक बहुत शक्तिशाली शेर अपनी मांद से बाहर आया, हमें रोका और कहा कि कहां है क्या तुम लोग जा रहे हो? तुम अब अपने भगवान को याद कर सकते हो। “

उनके बोलने के बाद मैंने उत्तर दिया, “हम सभी अपने भगवान के पास जा रहे हैं, भैसुरक सिंह ने कहा कि उनके द्वारा खाया जाने वाला तंत्र के अनुसार।”

उसे सुनने के बाद, भस्सुरक ने कहा, “प्रिय, अगर तुमने जो कहा है वह सच है, तो मुझे तुरंत उस सूदखोर शेर के पास ले जाओ, जिससे कि मुझे हिरण को मारने के लिए जो गुस्सा जमा हुआ है, वह शेर पर लादा जाएगा और मुझे लगेगा बेहतर है। यह भी कहा जाता है कि –

क्षेत्र, मित्र और सोना लड़ाई के तीन फल हैं। इनमें से भी यदि एक (फल) प्राप्त नहीं हुआ है तो व्यक्ति को युद्ध नहीं करना चाहिए। जब फल प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है और किसी के सम्मान से समझौता नहीं किया जाता है, तो किसी को न तो लड़ाई का कारण होना चाहिए और न ही लड़ाई में भाग लेना चाहिए।

खरगोश ने कहा, “भगवान! आप जो कह रहे हैं वह सही है। क्षत्रिय योद्धा एक युद्ध में प्रवेश करता है जब क्षेत्र या सम्मान समझौता किया जाता है। लेकिन आपका दुश्मन, यह शेर, उसकी मांद में संरक्षित है। वह अपनी मांद से बाहर आ गया था। हमें रोका। किले में दुश्मन अजेय हो गया।

फिर उन्होंने कहा, “क्या यह सच है? यह जंगल मेरा है। आप सभी मेरे प्रति वफादार रहें। यह भस्सुरक एक चोर है। यदि वह यहां का राजा है, तो आप चारों को सुरक्षा के रूप में छोड़ दें और तुरंत ही भस्सूरक को ले आएं। हम में से जो भी हो। राजा मजबूत होगा और केवल वह खरगोश खाएगा। “

उस शेर की अनुमति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह मेरी देरी का कारण है। मैंने वह सब कहा है जो मैं चाहता था। अब भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो।

शेर ने कहा, “यह तुम्हारे लिए कैसे मायने रखता है। अगर शेर अपनी मांद में है, तो भी मुझे वहां ले जाओ।”

“उस मामले में मेरे भगवान, हमें जाने दो,” खरगोश ने कहा। उसने शेर को उसी कुएँ तक पहुँचाया जो उसने रास्ते में देखा था। पास के कुएँ के पास उन्होंने भस्सुरक से कहा, “भगवान, एक शेर आपके मूलांक को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। आपको दूर से आता देखकर सूदखोर शेर अपनी मांद में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाऊंगा।”

भसूरक ने कहा, “मुझे उसकी मांद दिखाओ।”

भसूरक ने फिर कुएँ में झाँका और दहाड़ा। कुएँ से दोहरी गूँज थी। अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर मूर्ख शेर ने सोचा कि दुश्मन कुएं में था, और उसमें छलांग लगा दी। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।

शेर की मौत और खरगोश की वापसी से सभी जानवर खुश थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और उसके बाद सभी जानवर खुशी से जंगल में रहे।

Loved Reading! Share this post:

Share

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!