आतंकवादः (संस्कृत में आतंकवाद पर निबंध ) Essay on Terrorism in Sanskrit

Jump to Section

आतंकवादः

आतंकवादः विश्वस्य गुरूतमा समस्या वर्तते ।संसारस्य प्रत्येक देशः अनेन येन-केन प्रकारेण पीडीतः अस्ति। आतंकवादः स्वविनाश लीलया विश्वं ग्रसित् तत्परोऽस्ति।अनेन विश्वस्य अनेकानि क्षेत्राणि रक्त लिप्तानि जातानि। अनेन अनेक निर्दोषः जनाः प्राणान् अत्यजन्, | महिलाः विधवाः जाताः, बालाश्च अनाथाः अभवन। आतंकवादे | ते एव जनाः सम्मिलिता भवन्ति ये स्व स्वार्थ पूर्ति कर्तुम् |इच्छिन्ति संसारे च अशान्तेः वातावरणं स्थापयितु कामयन्ते।शान्तीच्छुकैः देशैः आतंकवादस्य विनाशाय मिलित्वा प्रयत्नं कर्तव्यम् अन्यथा एषा समस्या सुरसामुखमिव अनुदिनं वर्द्धप्यतिएव ।

Also Read:
Essay on Satsangati
Essay on Satyamev Jayate

Essay on Shram(Labour)
Essay on Terrorism

Essay on Time
Essay on Udyog
Essay on Unity

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top