सत्यमेव जयते | Satyamev Jayate Essay in Sanskrit

Jump to Section

सत्यमेव जयते | Satyamev Jayate Essay in Sanskrit

सते (कल्याणा) हितं सत्यम्। संसारे यथा दृष्टं, श्रुतं, कथितं, अनुभूतम्, चिन्तितं च तथैव निव्र्याजरूपेण कथनं ‘सत्यम्’ इति अभिधीयते । सत्यं समों नास्ति कश्चन धर्मः । सभाजस्य स्थितिः सत्येनैव वर्तते । सर्वेषु गुणेषु सत्यमेव श्रेष्ठम् गुणम् अस्ति। सत्ये हि परमेश्वरस्य वासोऽस्ति ।

सत्यभाषाणेन मानवस्य मनः पवित्रं भवति । यो जनः सत्यं गृह्णाति सः जीवने सर्वेषु कार्येषु सफलतां लभते । अस्माकं शास्त्रेषु अपि सत्यस्य महिमा वर्णिता अस्ति । महाभारत ग्रन्थे तु महर्षिणा व्यासेन उक्तम्–

नास्ति सत्यात् परोधर्मः नानृतात् पातर्क परम्।

स्थिति सत्ये धर्मस्य तस्मात् सत्यं न लोपयेत् ।।

मानव सत्येन जगति महद् यशः प्राप्नोति अद्यापि सत्यवादिनः हरिश्चन्द्रस्य अशः गीयते । धर्मराज युधिष्ठिरः सत्यकारणात् एव स्वर्गस्य अधिकारी जातः ।। सत्यप्रतिशः भीमः, अपि सत्यकारणात् आजीवनं विवाहं न अकरोत् । अतः अद्यापि सर्वे जनाः तं सादरं स्मरन्ति । मनुस्मृतिकारेण श्री मनुना अपि धर्मस्य लक्षणेषु सत्यस्य गणना इत्थं कृता|

पतिः मा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः ।

चीः विणा सत्यमोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

सत्यस्य भाषणेन मनुष्यः निर्भीको भवति । यः कश्चित् सत्य भाषणं करोति तस्य जीवनम् सफल भवति । ये सत्यम् परित्यजन्ति, असत्यंच भाषन्ते ते पाप कुर्वन्ति । सत्य भाषर्ण वस्तुतः सर्वोत्तमम् तपः वर्तते । अतएव उक्तम्:

अश्वमेघ सहस्त्रं च सत्यं च तुलया धृतम्।

अश्वमेध सहस्त्राद् हि सत्यमेव विशिष्यते ।।

भारतस्य राज चिह्ऽपि “सत्यमेव जयते” इति आदरेण उल्लिखितम् अस्ति ।

Also Read:
Essay on Vasant Ritu
Essay on Vasant Ritu
Essay on Vedvyas
Essay on Vidya
Essay on Vyayam
Essay on Women Education

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top