आदर्श: नागरिक | Ideal Citizen Essay in Sanskrit

Jump to Section

आदर्श: नागरिक | Ideal Citizen Essay in Sanskrit

कस्यापि राष्ट्रस्य सदस्यः तस्मात् राष्ट्रात कतिचन अधिकारान प्राप्नोति तथा च तस्य राष्ट्रस्य कानिचत् नियमानि पालयति । सः तस्य राष्ट्रस्य नागरिक भवति । किन्तु सर्वेऽपि नागरिका: आदर्श नागरिकाः न भवन्ति । आदर्श नागरिके किञ्चित् अधिकम् अपेक्षितम् वर्तते ।

आदर्शः नागरिकः स्वकीयम् उत्तरदायित्वं समीचीनतया जानाति, सः स्व । अधिकाराणाम् प्रयोगम् स्व कर्तव्यानाम् च पालनम् सर्वदा सम्यग् रूपेण विदधाति ।। आदर्श नागरिके कतिचन गुणाः अपेक्षिताः भवन्ति । तस्य सर्वम् अपि कार्य राष्ट्रहिताय एव भवेत् राष्ट्रस्य हिताहितं तस्य स्वकीयम् हिताहितम् स्यात्।। राष्ट्रीयतायाः भावना तस्मिन् मूर्तरूपेण सर्वदा जागृता तिष्ठेत् । । | आदर्श नागरिकः शरीरेण स्वस्थः भवेत, अस्वस्थोजनः न स्व कल्याण न परकल्याणं कर्तुम् समर्थः भवति । सः सुशिक्षितः अपि स्यात्, शिक्षायाः प्रधानम् उद्देश्यं इदमेव यत् आदर्शः नागरिक: स्वस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य च कल्याणं यथा शक्यम् साधयेत् । आदर्श नागरिकः न शक्तिसम्पन्नः, विवेक युक्तः, विचारवान्, चरित्रवान्, उदारहृदय, संयमी, जन सेवा परायणः परोपकारी सत्यनिष्ठ: उत्तरदायित्व युक्तश्च भवेत् ।।

एभिः गुणैः सम्पन्नाः नागरिकाः एव राष्ट्रस्य विभूतयः भवन्ति । तेषाम आधारे एव राष्ट्रस्य जीवनम् गौरवञ्च सुरक्षितम् भवन्ति । तेषाम् आधारे एवं लोकतन्त्रम् सफलम् भवति । लोकतन्त्रस्य रक्षकाः आदर्श नागरिकाः एव । लोकतन्त्रस्य महत्ता एवं वर्णिता: –

“सर्वेषाम् राज्य तन्त्राणां लोकतन्त्रम् विशिष्यते ।”

Also Read:
Essay on Himalaya Mountain
Essay on Ideal Citizen
Essay on Indian Heritage
Essay on Janmbhumi
Essay on Kalidas
Essay on Kalidas
Essay on Greediness

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top